مباريات راتشابوري السابقة

انتهت

استاد رجامانغالا الوطني 2021/07/07 06:00 جوهور ضد راتشابوري

انتهت

استاد رجامانغالا الوطني 2021/07/04 02:00 راتشابوري ضد بوهانغ ستيليرز

انتهت

استاد رجامانغالا الوطني 2021/07/01 06:00 ناغويا غرامبوس ضد راتشابوري

انتهت

استاد رجامانغالا الوطني 2021/06/28 02:00 راتشابوري ضد ناغويا غرامبوس

انتهت

استاد رجامانغالا الوطني 2021/06/25 06:00 راتشابوري ضد جوهور

انتهت

استاد رجامانغالا الوطني 2021/06/22 02:00 بوهانغ ستيليرز ضد راتشابوري

Cancelled

استاد ستيليارد 2021/04/13 16:00 بوهانغ ستيليرز ضد راتشابوري

انتهت

2020/08/30 02:30 بوريرام يونايتد ضد راتشابوري

انتهت

2018/01/20 03:00 كيلانتان ضد راتشابوري

انتهت

2015/06/12 03:00 موانغ ثونغ يونايتد ضد راتشابوري

انتهت

2015/02/08 00:00 ضد راتشابوري

انتهت

2015/01/04 00:00 راتشابوري ضد ميترا